Головна   |   Облік майна   |   Приватизація об'єктів   |   Оренда об'єктів
Офіційний портал Дніпропетровської міської ради
 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління комунальної власності Дніпропетровської міської ради

1.     Загальні положення

                       Відповідно до рішення міської ради від 10.10.08 №11/37 "Про структуру виконавчих органів та склад виконавчого комітету міської ради" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" управління комунальної власності Дніпропетровської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Дніпропетровської міської ради.

          Місцезнаходження та юридична адреса Управління:                                     м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 6.

           Управління є юридичною особою,  утримується за рахунок коштів  міського бюджету, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державного казначейства України у Дніпропетровській області, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити як виконавчий орган міської ради.

                       Управління підзвітне та підконтрольне Дніпропетровській міській раді, підпорядковане міському голові, виконавчому комітету міської ради та першому заступнику міського голови за розподілом повноважень.

             Управління є органом приватизації міської ради та єдиним орендодавцем комунального нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста.

                       У своїй діяльності Управління керується:

1.3.1. Конституцією України.

1.3.2. Настановою з якості НЯ – 01 – 2008.

1.3.3. Книгою якості КЯ УКВ – 2008.

1.3.4. Стандартом послуг СП УКВ – 2008.

1.3.5. ДСТУ ISO 9001:2001 "Системи управління якістю. Вимоги".

1.3.6. Документованими методиками.

1.3.7. Цивільним кодексом України від 16.01.03  № 435-IV 1.

1.3.8. Цивільно - процесуальним кодексом України  вiд 18.03.04  № 1618-IV.

1.3.9. Законом України "Про звернення громадян" від 02.10.96 № 393/96-ВР .

1.3.10. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97             № 280/97-ВР

1.3.11. Рішенням міської ради від 14.07.04 № 19/18 "Про Положення про порядок ведення Реєстру об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська".

1.3.12. П.1 рішення міської ради від 27.11.91 № 46 "О коммунальной собственности Днепропетровского городского совета народных депутатов".

1.3.13. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.05.02 № 1057 "Про проведення інвентаризації майна підприємств, установ, організацій комунальної власності та формування  реєстру об’єктів комунальної власності  в  м. Дніпропетровську".

1.3.14. П.1 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,    товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та  розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94  N69.

1.3.15. Рішенням міської ради від 08.10.03 № 11/12 "Про способи приватизації об'єктів комунальної власності".

1.3.16. Рішенням міської ради від 06.11.02 № 36/4, зі змінами та доповненнями (додаток 3.).

1.3.17. Законом України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" від 03.03.98 № 147/98-ВР.

1.3.18. Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.03.07 № 700.

1.3.19. Порядком подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення  і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну   власність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 21.09.98 № 1482.

 1.3.20. Господарським кодексом України від 16.01.03  № 436-IV.

 1.3.21. П. 8 ст. 5 Закону України "Про  відновлення платоспроможності боржника або  визнання його банкрутом" від 14.05.92  № 2343-XII .      

 1.3.22. Законом України "Про господарські товариства"  від 19.09.91                          № 1576-XII.

 1.3.23. Законом України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92                         № 2163-XII .

 1.3.24. П.1 рішення міської ради від 30.08.06 № 10/3 "Про порядок продажу часток (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, які належать міській раді" .

 1.3.25. Методикою оцінки майна, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 №1891.

 1.3.26. Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу  приватизацію)" від 06.03.92 № 2171-XII.

1.3.27. П.7 Положення про конкурсну комісію, затвердженого наказом Фонду Державного майна України від 04.10.2000   № 2074.

1.3.28. Наказом Фонду державного майна України від 27.02.04  № 377 "Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації".

1.3.29. Законом України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92 № 2269 – XII.

1.3.30. Рішенням міської ради від 21.03.07 № 41/11 "Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста", зі змінами та доповненнями.

1.3.31. Житловим кодексом Української РСР від 21.12.83   № 5464-X.

1.3.32.Законом України "Про житловий фонд соціального призначення"                       вiд 12.01.06  № 3334-IV.

1.3.33. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.03 № 1550"Про затвердження Порядку використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян".

1.3.34. Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від  02.09.04 № 323315/2/1/04.

1.3.35. Рішенням міської ради від 16.03.95 № 343 "Про контроль за заселенням звільнених житлових приміщень".

1.3.36. Розпорядженням міського голови від 01.08.2000 № 876-р "Про квартирний облік громадян на підприємствах, які передали житловий фонд, та необґрунтовану видачу ордерів".

1.3.37. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.08.86 № 508 "Про порядок відселення громадян з ветхого житлового фонду".

1.3.38. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.84  № 189 "Про порядок обстеження стану житлових будинків".

1.3.39. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.09.93  № 987 "Про відселення мешканців з аварійних будинків".

1.3.40. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.07.07  № 1930 "Про створення наглядової ради у сфері розподілу соціального житла".

1.3.41. Рішенням міської ради від 18.02.04 № 18/15 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів".

1.3.42. Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 № 3552-12.            

1.3.43. Рішенням Дніпропетровської обласної ради народних депутатів від 09.03.88 №78 "Про службові житлові приміщення".

1.3.44. Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і Українською Республіканською Радою профспілок від 11.12.84 №470, (п.16).                                                

1.3.45. Законом України "Про статус суддів" від 15.12.92 № 2862-12.

1.3.46. П.7 ст. 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 № 2163-XII.

1.3.47. Законом України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" від 14.09.2000 № 1953 - ІІІ.

1.3.48. Законом України "Про Державну програму приватизації" від 18.05.2000                 № 1723 – ІІІ.

1.3.49. Законом України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" від 22.12.06 № 525-V.

1.3.50. Законом України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ.

1.3.51. Законом України  "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"  від 29.11.01 № 2866-ІІІ.

1.3.52. Законом України  "Про міліцію" від 20.12.90 №  565-ХІІ.

1.3.53. Законом України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000               №1805-ІІІ.

1.3.54. Наказом Фонду державного майна України  від 03.10.06 № 1523  "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна".

2. Структура і штатний розпис

         2.1. Структура і штатний розпис Управління затверджуються першим  заступником міського голови у межах загальної чисельності виконавчих органів міської ради, витрат на їх утримання, що затверджуються міською радою у встановленому порядку.

2.2. Діяльність Управління регламентується Положенням про Управління, яке затверджується Дніпропетровською міською радою. Діяльність структурних підрозділів у складі Управління регламентується положеннями про структурні підрозділи, які затверджуються начальником Управління.

3. Мета та завдання

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення:

  - захисту прав власності на нерухоме майно комунальної власності, обліку підприємств, установ, закладів та нерухомого майна  права комунальної власності територіальної громади міста. Ефективне використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;

-  приватизації та збільшення обсягів надходжень коштів від приватизації об'єктів комунальної власності;

-  передачі в оренду майна цілісних майнових комплексів, підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, які є комунальною власністю, та нерухомого майна, обліку та ведення реєстру договорів оренди, забезпечення надходження орендної плати до міського бюджету, повне виконання умов договорів оренди;

          - контролю за станом квартирного обліку громадян, які  потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку на підприємствах в установах та організаціях міста незалежно від форми власності, узагальнення інформації, наданої районними у місті радами, стосовно перебування на квартирному обліку військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та соціально незахищених громадян;

- вимог зацікавлених сторін та вимог законодавчих і нормативно-правових актів;

- підвищення якості управлінських послуг, що надаються Управлінням.

3.2. Основними завданнями Управління є:

- організація формування, обліку, використання та приватизації об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста;

 - передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста;

- контроль за використанням і правомірністю розподілу житлової площі територіальної громади міста.

- забезпечення функціонування системи управління якістю (СУЯ) і виконання вимог документації СУЯ.

4. Повноваження

      Управління відповідно до покладених на нього завдань має такі повноваження:

4.1. Забезпечує функціонування системи управління якістю (СУЯ) і виконання вимог документації СУЯ в рамках процесів:

         - забезпечення обліку та ефективного  використання об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста  (нерухомого майна та індивідуально  визначеного майна, цілісних майнових комплексів). Ведення Реєстру об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста;

          - прийняття об'єктів нерухомості  до комунальної власності територіальної громади міста (крім житлового фонду);

         - виключення об'єктів нерухомості із комунальної власності територіальної громади міста;

         - розгляду і підготовки на розгляд міської ради та її виконавчого комітету  питань про надання згоди обласній раді на продаж, передачу в оренду або під заставу  об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад та перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об'єктів, відповідно до чинного законодавства;

- управління майном комунальної власності територіальної громади міста шляхом ведення переліків: підприємств та установ міської комунальної власності, до яких не застосовується положення Закону України "Про  відновлення платоспроможності   боржника   або визнання  його банкрутом"; об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації;  підпорядкованості міських комунальних підприємств;

         - управління майном комунальної власності територіальної громади міста щодо застави нерухомого майна;

         - розгляду та підготовки на розгляд міської ради та її виконавчого комітету  питань щодо придбання /продажу/ часток, акцій і паїв;

         - управління майном через представницьку діяльність. Контроль за ефективністю його використання;

         - підготовки переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Організація приватизації об'єктів комунальної власності, в т. ч. об'єктів незавершеного будівництва, на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу. Укладання договорів купівлі – продажу;

         - утворення комісій з приватизації об'єктів комунальної власності, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комунальної власності та об'єктів, які передаються в оренду;

         - утворення конкурсних  комісій з приватизації об'єктів комунальної власності, оформлення протоколів засідань  комісій, проведення аукціонів, затвердження результатів торгів;

         - контролю за виконанням умов договорів купівлі – продажу ( в т. ч. цілісних майнових комплексів), які укладені Управлінням;

         - залучення до процесу приватизації іноземних інвесторів в установленому порядку;

         - реалізації рішення власника щодо приватизації комунальної власності в установленому порядку, ведення обліку та Реєстру договорів купівлі – продажу, забезпечення оформлення та зберігання справ з приватизації;

         - організації проведення інвентаризації майна об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації або які передаються Управлінням в оренду, щодо цілісних майнових комплексів. Утворення комісії з інвентаризації та оцінки майна;

         - передачі в оренду майна цілісних майнових комплексів, підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, які є комунальною власністю, та нерухомого майна;

         - ведення реєстру об'єктів комунального нерухомого майна ( будівель з визначенням у них кількості та площ приміщень, споруд і окремих приміщень), яке може бути передано в оренду

         - ведення переліку об'єктів нерухомості комунальної власності, які не користуються попитом;

         - ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Забезпечення надходження орендної плати до міського бюджету. Контроль за виконанням умов договору оренди відповідно до обов’язків, визначених  договором оренди;

         - здійснення зведеного обліку громадян, які  потребують поліпшення житлових умов;

         - здійснення реєстрації квартир у встановленому  законом порядку;

         - здійснення  змін щодо правового режиму нежитлових приміщень;

         - здійснення контролю за діяльністю житлово - будівельних кооперативів відповідно до закону;

         - здійснення підготовки звітів про стан та використання житлового фонду міста;

         - підготовки документів для комісій з питання забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та розподілу соціального житла.

4.2. Забезпечує функціонування системи управління якістю (СУЯ) і виконання вимог документації СУЯ в рамках послуг з:

         - надання інформаційних довідок та витягів з Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста;

         - приватизації об'єктів комунальної власності;

         - укладання договорів оренди:

а) цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів;

б) нерухомого майна;

         - надання дозволу на передачу в суборенду орендованого майна;

         - правомірності перебування на квартирному обліку громадян та надання їм житлової площі.

         4.3.  До повноважень Управління також належить: 

-  ведення діловодства в Управлінні;

- кадрова робота в Управлінні;

- закупівля,  договірна робота;

- забезпечення функціонування СУЯ в Управлінні;

- організація  бухгалтерського обліку та звітності в Управлінні;

- організація позовної роботи в Управлінні.

5. Обов'язки

До обов'язків Управління належать:

5.1. Забезпечення конфіденційності інформації в рамках, які визначені законодавством.

5.2. Забезпечення дотримання вимог документації СУЯ щодо виконання основних завдань виконавчого органу Дніпропетровської міської ради.

5.3. Забезпечення участі в заходах, спрямованих на поліпшення функціонування СУЯ.

5.4. Забезпечення виконання вимог щодо обов'язкового дотримання правил техніки безпеки та охорони праці.

5.5.  Надання звітів до постійної комісії міської ради з питань контролю:

- щодо приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста (щоквартально);

- щодо внесення змін до Реєстру об'єктів права  комунальної власності територіальної громади міста стосовно передачі з комунальної власності територіальної громади міста до державної (приватної) власності, передачі з балансу одного балансоутримувача об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста на баланс іншого, списання об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста (щомісячно);

- щодо укладених договорів оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади міста та незалежної оцінки по них (щомісячно);

- щодо надходжень до міського бюджету орендної плати за оренду об'єктів  комунальної власності територіальної громади міста (щомісячно);

- щодо існуючої заборгованості з орендної плати по об'єктах комунальної власності територіальної громади міста (щомісячно);

- щодо проведеної претензійно-позовної роботи (щомісячно).

6.Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається та звільняється з посади міським головою, є підпорядкованим міському голові та в оперативному порядку - першому заступнику міського голови згідно з розподілом повноважень.

6.2. Начальник Управління:

- керує діяльністю Управління на основі єдиноначальності та  відповідає за виконання покладених на Управління завдань, організовує його роботу, підбір та розстановку кадрів, є розпорядником коштів, що отримує Управління;

- вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради та  міської ради проекти рішень, готує  проекти розпоряджень міського голови, інші документи з питань, визначених цим Положенням, укладає договори купівлі-продажу об'єктів приватизації, оренди цілісних майнових комплексів та оренди нерухомого майна.

- затверджує положення про структурні підрозділи;

- видає у межах компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

- несе особисту відповідальність за виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

- представляє Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- має право надавати повноваження, у разі необхідності, заступнику начальника чи працівнику Управління;

- веде особистий прийом громадян відповідно до Регламенту виконавчого комітету Дніпропетровської  міської ради.

6.3. На час відсутності начальника виконання його обов'язків покладається на  одного із його заступників.

6.4. Заступники начальника Управління та інші працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посад начальником Управління за конкурсом чи за іншою процедурою згідно з чинним законодавством.

7. Взаємодія

       Управління взаємодіє з іншими виконавчими органами Дніпропетровської міської ради, районними у місті Дніпропетровську радами, підприємствами - балансоутримувачами комунального майна та установами, організаціями незалежно від форми власності, міністерствами, відомствами, або іншими органами, уповноваженими управляти державним майном, КП ДМБТІ Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровським обласним центром охорони історико-культурних цінностей, постійними комісіями міської ради, суб'єктами оціночної діяльності, оцінювачами та іншими  юридичними і фізичними особами з питань, що належать до компетенції Управління.

8. Заключні положення

 Управління утворюється, ліквідується, реорганізовується міською радою в установленому порядку за пропозицією міського голови.


 
 
  Мiський голова I.I. Кулiченко  
  Угору