Головна   |   Облік майна   |   Приватизація об'єктів   |   Оренда об'єктів
Офіційний портал Дніпропетровської міської ради
 

Додаток 5

Управління в своїй діяльності з питання приватизації комунального майна керується Законами України „Про місцеве самоуправління в Україні", „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", „Про Державну програму приватизації" (2000-2002 рр.), „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", „Про оренду державного та комунального майна", рішенням міської ради від 08.10.03 № 11/12 „Про способи приватизації об'єктів комунальної власності” (зі змінами) та інші, що складає єдиний пакет законодавчих і нормативних актів.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

проведення аукцiонiв та конкурсiв

з приватизації об'єктiв комунальної власностi мiської ради

1. Загальнi положення.

Продаж об'єктiв на аукцiонi полягає у передачi права власностi покупцю, який запропонував у ходi торгiв найвищу цiну.

Продаж об'єктiв за конкурсом полягає у передачi права власностi покупцю, який запропонував найкращi умови подальшої експлуатацiї об'єкта або за рiвних умов - найвищу цiну.

2. Покупцi.

Покупцями об'єктiв приватизації можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства, юридичнi особи, зареєстрованi на територiї України. Не можуть бути покупцями юридичнi особи в майнi яких частка державної (комунальної) власностi перевищує 25 вiдсоткiв.

3. Iнформацiя про об'єкти, що пiдлягають продажу на аукцiонi, за конкурсом.

Інформацiя про об'єкти, що пiдлягають продажу на аукцiонi, за конкурсом, повинна мiстити такi вiдомостi:

§  назву об'єкта продажу, його мiсцезнаходження;

§  балансоутримувач;

§  вiдомостi про земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт, умови користування ними;

§  початкову цiну продажу, умови продажу та експлуатацiї об'єкта, у тому числi платiжнi засоби, за допомогою яких здiйснюватимуться розрахунки за придбанi об'єкти;

§  суму грошових коштiв, що має вноситися покупцями у розмiрi 10 вiдсоткiв початкової цiни продажу об'єкта в якостi застави;

§  назву банку, адресу та номер рахунку, вiдкритого для розрахункiв за придбанi об'єкти продажу;

§  кiнцевий термiн прийняття заяви на участь в аукцiонi, конкурсi;

§  час та мiсце особистого ознайомлення з об'єктом;

§  час та мiсце проведення аукцiону, конкурсу;

§  адресу, номер телефону, час роботи служби по органiзацiї аукцiону, конкурсу;

§  iншу iнформацiю, яку визначає комiтет комунальної власностi мiської ради (далi комiтет).

Зазначена iнформацiя публiкується не пiзнiше як за 30 календарних днiв до дати проведення аукцiону, конкурсу в мiсцевiй пресi, iнших друкованих виданнях, визначених комiтетом.

4. Умови участi покупцiв в аукцiонi, конкурсi.

Продаж об'єктiв на аукцiонi, за конкурсом здiйснюється за наявностi не менше як двох покупцiв.

Управління має право встановлювати додатковi умови участi покупцiв в аукцiонi, конкурсi.

Для реєстрацiї покупцiв як учасникiв аукцiону, конкурсу вони сплачують реєстрацiйний внесок в розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, а також вносять грошовi кошти в розмiрi 10 вiдсоткiв початкової цiни продажу об'єкта.

Зазначенi грошовi кошти вносяться шляхом безготiвкового перерахування на вiдповiдний розрахунковий рахунок.

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбаннi кiлькох об'єктiв, то розмiр зазначених грошових коштiв визначається на основi суми початкової цiни цих об'єктiв.

Пiсля закiнчення аукцiону, конкурсу внесенi покупцями грошовi кошти у розмiрi 10 вiдсоткiв початкової цiни продажу об'єкта у десятиденний строк повертаються усiм учасникам аукцiону, конкурсу. Покупцевi, який придбав об'єкт, вказанi грошовi кошти зараховуються в установленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт.

Фiзична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукцiону, конкурсу, повинна мати при собi:

§  документ, що посвiдчує фiзичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

§  квитанцiю про сплату реєстрацiйного внеску;

§  документ про внесення грошових коштiв у розмiрi 10 вiдсоткiв початкової цiни продажу об'єкта;

§  декларацiю про доходи, у разi придбання об'єкта за рахунок грошових коштiв - для покупцiв - фiзичних осiб;

§  нотарiально посвiдченi копiї установчих документiв - для покупцiв - юридичних осiб.

Вiдомостi про учасникiв аукцiону, конкурсу заносяться до книги реєстрацiї окремо щодо кожного об'єкта, який пiдлягає продажу, i повиннi мiстити:

 • порядковий номер (вiдповiдно до реєстрацiї);
 • прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи (назву юридичної особи);
 • номер рахунку, назву та адресу банкiвської установи, до якої зроблено внески.

Вiдомостi про учасникiв аукцiону або конкурсу, їх кiлькiсть i пропозицiї покупцiв щодо умов конкурсу не пiдлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

Кiнцевий термiн прийняття заяв на участь в аукцiонi - три днi до початку аукцiону, для участi у конкурсi - сiм днiв до початку проведення конкурсу.

Iнформацiя про остаточну цiну продажу на конкурсi або аукцiонi публiкується у мiсцевiй пресi протягом 15 календарних днiв пiсля укладення договору купiвлi- продажу.

5. Порядок проведення аукцiону.

Аукцiон проводиться управлінням комунальної власності Дніпропетровської міської ради. Ліцитатор призначається наказом по управлінню.

Для участi в аукцiонi покупцi одержують квитки учасникiв аукцiону, якi повиннi мiстити такi вiдомостi:

§  номер, пiд яким покупець бере участь у торгах;

§  назву об'єкта (об'єктiв), у торгах якого бере участь покупець;

§  умови проведення аукцiону.

Аукцiон проводиться безпосередньо ведучим (лiцитатором). До початку торгiв лiцитатор описує об'єкт та умови його продажу.

Початком торгiв вважається момент оголошення початкової цiни продажу об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин пiсля оголошення не буде запроповано вищу цiну, лiцитатор одночасно з ударом молоткa робить оголошення про придбання об'єкта тiєю особою, яка запропонувала найвищу цiну. При цьому кожна наступна цiна, запропована покупцями на аукцiонi, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 вiдсоткiв початкової цiни продажу об'єкта.

Пiд час аукцiону ведеться протокол, до якого заноситься початкова цiна продажу об'єкта, пропозицiї учасникiв аукцiону, вiдомостi про учасникiв аукцiону, результат торгiв (цiна продажу, вiдомостi про фiзичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

Протокол пiдписується лiцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта.

Протокол у триденний термiн надсилається до управління та затверджується ним.

6. Порядок проведення конкурсу.

Вiдбiр покупцiв за конкурсом здiйснює конкурсна комiсiя, яка створюється комiтетом. Комiсiя створюється iз спецiалiстiв, експертiв, представника мiської ради. Кiлькiсть членiв комiсiї може становити вiд 5 до 9 чоловiк. Голова комiсiї призначається наказом по управлінню.

Делегування представникiв до складу комiсiї є обов'язковим для керiвництва органiзацiй та установ. На час роботи у складi комiсiї за її членами зберiгається мiсце роботи та середнiй заробiток згiдно з чинним законодавством про працю.

Конкурсна комiсiя визначає умови та термiн проведення конкурсу.

До умов конкурсу вiдносяться зобов'язання покупця щодо:

 • початкової цiни продажу об'єкта, дотримання строкiв оплати;
 • збереження профiлю дiяльностi, номенклатури або обсягу виробництва, зазначених у договорi, видiв продукцiї (послуг);
 • виконання встановлених для пiдприємства мобiлiзацiйних завдань;
 • створення безпечних або нешкiдливих умов працi;
 • здiйснення заходiв щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологiчних норм чи досягення найкращих екологiчних наслiдкiв експлуатацiї об'єкта.

Умови конкурсу затверджує комiтет.

Для участi в конкурсi покупець подає до конкурсної комiсiї пропозицiї, якi повиннi включати:

§  назву i мiсцезнаходження об'єкта;

§  вiдомостi про покупця;

§  запропоновану покупцем цiну придбання об'єкта;

§  зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;

§  додатковi зобов'язання щодо подальшої експлуатацiї об'єкта.

Конкурс здiйснюється у два етапи. На першому етапi оголошується попереднiй переможець конкурсу. Iнформацiя про його пропозицiї доводиться до всiх учасникiв конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днiв вiд них не надiйдуть додатковi пропозицiї, то попереднiй переможець оголошується остаточним переможцем. За наявностi iнших пропозицiй проводиться додаткове засiдання конкурсної комiсiї, яка розглядає додатковi пропозицiї учасникiв конкурсу та визначає остаточного переможця. Засiдання конкурсної комiсiї є закритими. Рiшення про вибiр попереднього та остаточного переможця приймається 2/3 голосiв присутнiх членiв комiсiї. Цiна продажу визначається у ходi конкурсного розгляду. Продаж об'єкта не може здiйснюватися за цiною, нижчою 70 вiдсоткiв його початкової цiни.

Пiсля закiнчення засiдання конкурсною комiсiєю складається протокол, в якому зазначаються таки вiдомостi:

§  умови конкурсу;

§  пропозицiї учасникiв конкурсу;

§  обгрунтування вибору переможця конкурсу;

§  вiдомостi про учасникiв конкурсу.

Протокол пiдписується всiма членами конкурсної комiсiї та в триденний строк з дня проведення конкурсу надсилається до управління. Результати конкурсу затверджує управління.

7. Припинення та визначення недiйсними угод, укладених на аукцiонi, конкурсi.

Аукцiон, конкурс може бути припинено i об'єкт знiмається з торгiв, конкурсного вiдбору на вимогу будь-кого з його учасникiв або комiтету у випадках, коли:

§  не виконання вимог щодо змiсту iнформацiї та термiну її опублiкування;

§  iстотно порушувались iншi правила оголошення та проведення аукцiону, конкурсу, передбаченi цим порядком.

Зазначенi порушення можуть бути пiдставою для визначення судом недiйсними угод, укладених на аукцiонi, конкурсi.

Заява про визначення угод недiйсними подається будь-ким з учасникiв аукцiону, конкурсу або управління у мiсячний срок з дати проведення конкурсу.

8. Повторний продаж об'єкта на аукцiонi, за конкурсом.

Управління складає перелiки об'єктiв не проданих або знятих з аукцiонiв, конкурсiв, та надає пропозицiї мiському головi щодо їх повторного продажу на аукцiонi, за конкурсом або шляхом викупу.

Об'єкт може бути запропонований для продажу на аукцiонi, за конкурсом не бiльше трьох разiв.

В разi повторного проведення аукцiону, конкурсу можлива змiна умов продажу, включаючи початкову цiну.

В цьому разi початкову цiну може бути зменшено до початку торгiв не бiльш як на 30 вiдсоткiв.

Повторний аукцiон, конкурс проводиться вiдповiдно до порядку, визначеного цим Положенням.

 

9. Вступ у права власностi i порядок розрахункiв за придбане майно.

Право володiння, користування i розпорядження об'єктом продажу переходить до покупця з моменту повної оплати.

До набуття покупцем права власностi на придбаний об'єкт продажу вiдповiдальнiсть за збереження вказаного майна в установленому порядку несе керiвник пiдприємства (установи, органiзацiї), на балансi якого знаходиться об'єкт продажу.

Право власностi на державне майно пiдтверджується договором купiвлi-продажу, який укладається мiж покупцем та управлінням, а також актом прийому-передачі.

Договiр купiвлi-продажу майна пiдлягає нотарiальному посвiдченню та державній реєстрації правочинів. Договiр купiвлi-продажу мiж покупцем i продавцем укладається не пiзнiш як у п'ятиденний термiн з дня затвердження управлінням результатiв аукцiону, конкурсу. Договiр включає:

§  назву об'єкта, його адресу;

§  вiдомостi про продавця та покупця;

§  продажу обєкта на аукціоні за конкурсом;

§  взаємнi зобов'язання продавця i покупця;

§  номери їх розрахункових рахункiв;

§  назви i адреси банкiвських установ;

§  умови внесення платежiв.

До договору включаються зобов'язання сторiн, якi були визначенi умовами аукцiону, конкурсу, вiдповiдальнiсть та правовi наслiдки їх невиконання.

Зобов'язання покупця, передбаченi договором купiвлi-продажу, зберiгають свою дiю для осiб, якi придбають об'єкт у разi його подальшого вiдчуження протягом термiну дiї цих зобов'язань.

Договiр купiвлi-продажу є пiдставою для внесення коштiв у банкiвську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об'єкт продажу.

Покупець зобов'язаний внести зазначенi платежi протягом 30 календарних днiв з моменту нотаріального посвідчення договору. Строк оплати продовжується ще на 30 календарних днiв за умови внесення покупцем не менше 50 вiдсоткiв від цiни продажу об'єкта.

У триденний термiн пiсля оплати вартості об'єкта управління i новий власник пiдписують акт прийому-передачi об'єкта.

Управління здiйснює контроль за виконанням покупцем умов договору купiвлi-продажу, а у разi їх невиконання застосовує санкцiї, передбаченi чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розiрвання договору.

Порядок проходження документiв для аукцiонних об'єктiв

 1. Iнформацiя про проведення аукцiонних торгах у пресi
 2. Прийом заяв для участi в аукцiонi
  • для юридичних осiб:
   1. Заява - 3 екз.
   2. Перелiк банкiвських реквiзитiв, з яких буде здiйснюватися сплата
   3. Документ про внесення плати за реєстрацiю заяви
   4. Нотарiально завiренi копiї установчих документiв
   5. Вiдомостi про розподiл статутного фонду мiж учасниками господарського товариства
   6. Довiдка про наявнiсть i розмiр державної частки в статутному фондi покупця
   7. Документ про внесення застави
   8. Доручення вiд уповноваженої особи;
  • для фiзичних осiб:
   1. Заява - 3 екз.
   2. Перелiк банкiвських реквiзитiв, iз яких буде здiйснюватися сплата;
   3. Документ про внесення плати за реєстрацiю заяви;
   4. Декларацiя про доходи;
   5. Документ про внесення застави;
   6. Доручення на уповноважену особу;
 3. Реєстрацiя заяв учасникiв.
 4. Проведення торгiв.
 5. Укладення договору купiвлi-продажу.
 6. Сплата за об'єкт переможцем аукцiону.
 7. Сплата витрат по пiдготовцi об'єкта до продажу переможцем аукцiону.
 8. Укладення договорiв iз комунальними службами.
 9. Видача акта прийому-передачi.
 
  Угору